ნახევარგამტარული კვლევები

ჩვენი პარტნიორი ნახევარგამტარულ კვლევებში არის

აკადემიკოს ნოდარ კეკელიძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი MRITSU

ნახევარგამტარული კვლევები.jpg


კვლევის მიმართულებები

რადიაციული კვლევები ნახევარგამტარებში;

მაღალი რადიაციული მდგრადობის მქონე ნახევარგამტარული ხელსაწყოების შექმნა;

ფიზიკურ-ქიმიური ანალიტიკური კვლევები;

რადიაციული ეკოლოგია;

კლიმატის ცვლილება;

მდგრადი განვითარების მულტიდისციპლინური კვლევები;

გარემოს დაბინძურება და მყარი ნარჩენების გადამუშავების კვლევა;

განახლებადი ენერგეტიკის მასალათმცოდნეობა;

მყარი სხეულების ქიმიური ტექნოლოგია.